5.Ahilik Sempozyumunda ‘’Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik’’ Konusu İşlendi

5.Ahilik Sempozyumunda ‘’Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik’’   Konusu İşlendi Tarih : 16.10.2019

Üniversitemiz yaptığı sempozyumlar ile Ahiliği, derinlemesine incelemeye devam ediyor. 3-4 Ekim tarihleri arasında ‘’Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik’’(1601-1923) temasında çok sayıda bilim insanını katıldığı uluslararası bir sempozyum daha düzenlendi.

Yapılan Ahilik Sempozyumlarının önemi ile ilgili açıklama yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, bundan önceki sempozyumlarda olduğu gibi bu sempozyumun bildiri kitaplarının da yakında basılıp dağıtımını gerçekleştirileceğini söyledi.

Gökbel, yapılan üç sempozyumda Ahiliği sistematik olarak incelediklerini ve bildirilerin tekrarlanmamasını sağlayarak Ahiliğin tarihini ortaya koyduklarının altını çizdi. Rektör Yardımcısı Gökbel, gelecek yıl yapılacak sempozyumla da Ahiliğin günümüze yansımalarının konuşulacağını belirterek bu konu ile ilgili çalışmalara da başladıklarını söyledi. Sempozyumun başarılı bir şekilde tamamlandığını anlatan Gökbel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bu sempozyumlarla çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Gökbel, sempozyuma 12 oturumda 45 farklı konuda 62 bilim insanının katkı sağladığına dikkat çekti.
Sempozyumun açılış oturumunda; Loncaların Hukuki Denetiminin Ceza Hukuku Boyutu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Osmanlı ve İngiliz Loncaları, Osmanlı İstanbul’unda Tekneci Esnafı, Ahîlerin Finansmanla İlgili Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar ve Çözümleri, Fütüvvetnamelerle Ahilik-Tarzı Esnaf Teşkilatlanması Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Sermaye Kurumu Olarak Ahilik ve Bugüne Yansımaları konuları konuşuldu.

İkinci oturumda; Osmanlı Döneminde Ankara'da Esnaflık ve Gayrimüslimlerin Meslek Grupları, 17. Yüzyıl Osmanlı Esnaf ve Loncalarıyla İlgili Şikâyetlerde Mahkeme ile Divan’ın Karar Alma Süreçleri, Osmanlı Son Döneminde Esnaf Şikâyetleri Üzerine Değerlendirme ve Osmanlı Şehir İdaresinde Esnaf Teşkilatı konuları konuşuldu.

Üçüncü oturumda; Bir Ahilik Geleneği Olarak Debbağcılık ve Bilecik’teki Yansımaları, Eskişehir’in Asırlık Meslekleri ve Ahilik Kültürü, Arşiv Belgelerinde Ahilikten Esnaflığa, Bir Himaye Biçimi Olarak Ahilik ve Ahi Teşkilatının İdari Yapılanmasındaki Değişim konuları konuşuldu.
Dördüncü oturumda; Osmanlı Dönemi’nde Sinop’ta Esnaflık ve Gayrimüslimlerin Meslek Grupları, Hoy Şehir Medeniyetinin Ahiliğe Tesiri, 1988 Numaralı ve 1831 Tarihli Kayseri Nüfus Defterine Göre Kayseri Şehrinde İcra Edilen Meslekler ve Şanlıurfa’da Osmanlı’dan Günümüze Ahilik Geleneği İle Sıra Gecesi Ve Toplanma Adetleri konuları konuşuldu.

Beşinci oturumda; Ahilikte Orta Sandıklarının Fonksiyonları, Ahi Muhiddin Zaviyesi Vakfı, Osmanlı Devleti’nin Yükseliş Dönemi ve Sonrasında Ahî Teşkilatının Dönüşüm Seyri ve Osmanlı İmparatorluğun-da I6. Yüzyıldan Sonra Gedik ve Lonca Sistemine Dönüşen Ahilik İlkeleri Ve Çalışma Yaşamı İle Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi konuları konuşuldu.

Altıncı oturumda; Osmanlı Devleti’nde Esnaf Gediklerinin Vakıf Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi, Osmanlı Arşiv Belgelerin- de Geçen (1760-1912) Denizli Ahi Tekkeleri Yazışmaları, Geleneksel Üretimden Modern Üretime: Tanzimat Dönemi Osmanlı Değirmenciliği, Ahi Baba Atamaları (17, 18 Ve 19. Yüzyıllar) ve Adriyatik Kıyılarında Ahilik: Osmanlı Dönemi Arnavutluk’unda Ahiler konuları konuşuldu.

Yedinci oturumda; Toplam Kalite Anlayışında Ahilik İş Ahlakının İncelenmesi, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Değerler Eğitimi ve İş Ahlakı (1908-1923), Osmanlı Devleti’nde Süt Üretiminde Modernleşme Çabalarına Tipik Bir Örnek: Birinci Osmanlı Nümune-i Terakki Ziraat Anonim Şirketi”nin Kurulması ve Erken Modern Dönemin Sonlarında Avrupa’da Tüccar Loncaları konuları konuşuldu.

Sekizinci oturumda; Köprülüler Döneminde (1656-1676) Trabzon’da Ahiliğin İzleri: Kadı Sicillerindeki Esnaf Kayıtları, Toplumu Kristalize Eden Sosyo-Kültürel Değerler: Ahi Birlikleri, Balkanlarda Geleneksel Helva Sohbetlerinin Ahilikle İlgisi ve Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sivas, Kırşehir, Trabzon, Amasya ve Ankara/ Beypazarı’nda Bulunan Ahi Zaviyeleri İlgili Yazışmalar konuları konuşuldu.
Dokuzuncu oturumda; Futuwwa Model in Najeeb Mahfouz Noveds between Narration and Cinema (1880-1920), Futuwwa Model in Najeeb Mahfouz Noveds between Narration and Cinema (1880-1920), The reincarnation of the Futowa and brotherhood in the Iraqi Kakai, Futuwwa Model in Najeeb Mahfouz Noveds between Narration and Cinema (1880-1920) ve Futuwwa Model in Najeeb Mahfouz Noveds between Narration and Cinema (1880-1920) konuları konuşuldu.

Onuncu oturumda; 1734 Tarihli Bir El Yazmasına Göre Osmanlı İstanbul’undaki Meslek Grupları, Fütüvvetnamelerin İslam İktisat Düşüncesi İçindeki Yeri, Esrâr Dede (1748-1796) Fütüvvet-Nâme’si Üzerine Bir Değerlendirme, Mesleki Fütüvvetnameler Üzerine Bir Değerlendirme ve Balım Sultan’a Nispet Edilen Bir Fütüvvetnameye Dair Bazı Değerlendirmeler konuları konuşuldu.

Onbirinci oturumda; 1792 tarihli ‘Sakalar Fütüvvetnamesi’ndeki Ahilik Merasimleri ve Ahlak İlkeleri, Ahilik’te Gelir Dağılımını Dengeleyici Sosyal Güvenlik Sistemi, Razavî Fütüvvetnamesi’nde Terimler ve Peygamber Kıssaları, 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar Klasik Türk Edebiyatında Ahilik’in İzleri, "Eyvallah ve Eyvallah Kapısı” Kavramlarının Ahilikteki Yeri ve 14.-16. Yüzyıl Anadolu’sunda Ahi Zaviyelerinin Ulaşım ve İskâna Katkıları konuları konuşuldu.

Onikinci ve son oturumda ise kapanış konuşmaları ve değerlendirmelerde bulunularak katkı sağlayan bilim insanlarına teşekkür edildi.