Öğr. Gör. Yasin  Söğüt

MEDYA, TÜKETİM VE MAGAZİNLEŞME
04.10.2017

Öğr. Gör. Yasin Söğüt / Tüm Makaleleri

MEDYA VE TÜKETİMDE MAGAZİNLEŞMENİN YERİ

Medya dönemler içinde değişiklikler yaşayarak insanların bilmek ve haberdar olma isteklerini ilk önce yazılı (mecmua, dergi) ardından işitsel (radyo) ve son olarak görsel iletişim mecraları (tv, internet) ile sağlanmaktadır. 19.yy ile birlikte ekonomik ve siyasi devrimlerin yeni teknolojilerle gelişmesi sonucu üretim ve satış koşullarında devrimsel değişimlere neden olması insanların tüketim tercihlerinde medyanın etkinliğini daha da arttırmıştır. Artık medya sadece gündelik haber veren bir mecra olmaktan öte, farklı ülkelerden farklı kültürlerden yeni ürünler ve yeni yaşam tarzlarının başka toplumlara taşınmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Bu yeniliklerin başında dergiler gelmekte ve insanlar bu dergilerden sıradan gündelik haberlerin yanında kültür, giyim, sanat, edebiyat ve eğlence gibi pek çok farklı alan hakkında bilgi alabilmektedirler. Bu bağlamda magazin kavramını, geniş kitlelerin etki altına alınmasında egemen güçler tarafından kullanılan bir yayın türü olarak açıklanabilir. Bu noktada bir propaganda yönetimi olan magazin basını algı ve kültürel fikir aşılaması amacıyla yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde magazin basını daha çok liberal ekonomik politiğin geliştiği 1960’lı yıllar sonrasında gelişmiş sayılsa da özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve 2. Meşrutiyet sonrası dönemde ilk tüketim kültürü çalışmalarının magazin basını yoluyla nüvelenme örneklerini görebilmekteyiz. 


Tüketimin günümüzde hayatın normal akışı içinde doğal bir süreç olduğu düşünüldüğünde geçmişten günümüze yaşanılan değişimin anlaşılması daha anlamlı olacaktır. Tüketimin yaşadığı değişim ihtiyaç bazlı olmaktan çıkarak, ürünler üzerinden statü ve grupları temsil eden imaj ve semboller şeklinde değişim gösterek bir çok farklı etkenle etkileşime girmiştir. Tüketimin yaşadığı değişim üretim- tüketim dengesini değiştiren yukarda saydığımız etkenlerle başlayarak, endüstriyel gelişim ve kapitalizmin sürece eklemlenmesiyle sadece ihtiyaçların karşılandığı makul bir kar edinilen üretim tüketim dengesinden, çok daha fazla kar için insanların tüketimde kendilerini buldukları, ifade ettikleri bir tüketici yaşam biçimi şeklini almıştır. Bu anlamda tüketimi körükleyecek mecra olan medya, reklamlar, dergiler ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla insanların birer tüketici olmasına katkı sağlamış ve toplumun amacının tüketmek olduğu öneren bir hayat tarzı düşüncesini beslemiştir. Ayrıca insanların yönlendirilmesi tüketim sisteminin döngüsel olarak işlemesini sağlayarak bireylerde zamanla tüketim kalıplarının ve kültürünün oluşmasına da yardımcı olacaktır. Tüketimin kültürel rüzgarı ile insanlar artık haz ve arzularını tüketim ürünlerinde aramakta, bir ürünü almak yetmemekte ondan hemen sonra başka yeni bir ürünü almak için çaba göstermektediler. Tüketim ürünlerinin toplumsal alanda görünür olamsını sağlayan Kitle İletişim Araçları (KİA) bu noktada öenmli bir işlevsel göreve sahiptir. Bu araçların içinde dergiler ve magazine konusu tüketim alışkanlıkları ve yeni ürün önermeleri açısından kullanılan önemli mecralardan birisidir. Magazin kavramına baktığımızda ilk olarak sansasyonel gazetecilik ve bulvar gazeteciliği ile birlikte ABD ve Avrupa ekseninde gelişmiştir. Ülkemizde ise II. Meşrutiyet‟in ilanının ardından gelişen yayıncılık ekseninde magazin kavramsalıda somutlaşarak tüketim kültürünün ilk nüvelenme örneklerini oluşturarak dergiler üzerinden kendisini göstermiştir. Cumhuriyet‟in ilanının ardından yazılı basın içersinde magazin kavramı daha çok kültür ve sanat eksenli ilerlemiş 1980 ‘li yıllarla liberal politikalar ile ivme kazanarak günümüzde bilgi çağı ile küreselleşme ekseninde son noktasına ulaşmıştır.

Tüm bunlarla birlikte söylenebilecek temel düşünce medyanın tüketimi yaygınlaştıran, toplumu bu yönde hazırlayarak geniş kitlerler halinde yönlendirebilen ve magazin kavramı ile örnek model seçtiği kişiler üzerinden topluma yeni bir yaşam tarzı öneren son derece etkin bir toplum dönüştürme arac haline geldiği gerçeğidir. Bu nedenle insanımızın medyayı sadece haber eksenli bir mecradan öte görmesi ve buna karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir diyebiliriz. Bu alanda yapılan  Medya Okuryazarlık çalışmalarını önemli bir kazanç olarak sayabiliriz. 
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu